Fireoghalvtredsindstyvende. DESIGNSALON 26.maj 2023, Generalforsamling

Onsdag den 26. maj 2023, kl. 17.30 – 20.30 afholder DESIGNSALON Generalforsamling på LYNfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus C – “Large Meeting Room”, sammen etage som caféen

GENERALFORSAMLING
1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Afstemning om forslag til ændring i vedtægterne §6 stk. 1,
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Sten Jauer og Jakob Kamper er på valg. Ingen af dem genopstiller. Johannes Mølleskov, Annette Bjerg Mammen, Mette Greta Bjerregaard, Mette Bella G. Frandsen og Lisbeth Wittendorf Lorentzen er ikke på på valg. Annette, Mette Greta og Lisbeth har på forhånd meddelt, at de ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen. Johannes overvejer sit videre arrangement i bestyrelsen. Mette Bella ønsker at fortsætte som suppleant. Bestyrelsen mangler derfor akut nye kræfter! Alle medlemmer med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at opstille.
8. I fald det under punkt 7 ikke er lykkedes at stille med en bestyrelse på mindst tre personer, skal der afholdes afstemning om hvorvidt foreningen skal opløses, jævnfør § 10, stk. 1 i vedtægterne: “Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær”.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

– OG MAD OG SNAK
Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være lidt godt til ganen i godt selskab 🙂

Vi ses!
Bedste hilsen fra Bestyrelsen