Foreningens Vedtægte

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Designsalon
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:
– at danne et fagligt forum for designere – at promovere medlemmernes arbejde.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som er kandidat dimitteret fra de danske design- og arkitektskoler og deres udenlandske ækvivalenter.

Stk. 2. Andre kandidater, der arbejder med innovation og design, kan optages gennem et optagelsesudvalg, der vurderer ansøgerens professionelle designformåen og resultater. [Obs ”design” kan inkludere samtlige discipliner – de traditionelle som ID, kommunikation og grafik, møbel og rum, UX, digitale medier og beklædning samt de nyere og relaterede som service design, antropologi, strategisk design, social design og arkitektur osv.]

Stk. 3. Studerende fra danske design- og arkitektskoler kan optages som studentermedlemmer efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kvartal

Stk. 6. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud pr. halvår

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, samt regnskab og forslag til budget.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:- Valg af stemmetællere – Valg af dirigent – Bestyrelsens beretning – Regnskabsaflæggelse – Behandling af indkomne forslag – Fastsættelse af kontingent – Godkendelse af budget – Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Fra bestyrelsen konstitueres en formand, næstformand og kasserer – Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 20% af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden, kassereren og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert andet år vælges 3 medlemmer og hvert andet år 2 medlemmer. Der vælges ligeledes 2 suppleanter for en toårig periode.

Hvis det i en periode ikke er muligt at stille med en bestyrelse på fem personer, er det muligt, for en etårig periode ad gangen, at stille med en reduceret bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Det er ligeledes muligt for en etårig periode ad gangen at undlade at vælge suppleanter.

Det skal for hver periode vedtages af generalforsamlingen, at der i den følgende periode kan gives dispensation fra antallet af medlemmer.

Hvis bestyrelsen i en periode består af fire ordinære medlemmer, er det ved stemmelighed formandens stemmer der gælder.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Alle udvalg og arbejdsgrupper refererer til bestyrelsen.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Foreningen kan indgå midlertidige samarbejdsaftaler med eksterne partnere om konkrete projekter. Ved indgåelse af samarbejdsaftaler skal der altid foreligge skriftligt aftalegrundlag. Aftalegrundlag skal godkendes af bestyrelsen.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Der kræves revisorassistance i forbindelse med opstilling af regnskabet.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsens forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18. februar 2014

Stk. 2. § 7. Stk. 4 er ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. februar 2015

Stk. 3. § 2. Stk. 1; § 4. Stk. 2 og Stk. 4; § 6. Stk. 1, Stk. 4 og Stk. 6 samt § 8. Stk. 1 er ændret og vedtaget på generalforsamling den 3. april 2019.

Stk. 4: § 6. stk. 1er ændret og vedtaget på generalforsamling den 24. maj 2023